Veelgestelde vragen

Groenpark De Kleine Dommel

 • Waarom is dit een geschikte locatie voor het Groenpark?

  De familie Rovers beheert al generaties lang dit stuk land rondom de beek De Kleine Dommel. De huidige generatie van de familie heeft ervoor gekozen om deze grond deels terug te geven aan de natuur en deels te gebruiken als zonneweide. De zonnepanelen maken de grond rendabel én helpen met de overgang tot een natuurgebied met hoge biodiversiteit.

  Daarnaast hebben het Brabants Landschap en de gemeenten de ambitie om natuur te ontwikkelen in het Dommeldal. Met dit project geven we invulling aan die ambitie. Bovendien ligt de locatie naast het station van de netbeheerder, waardoor er weinig maatschappelijke kosten nodig zijn om de zonnepanelen aan te sluiten op het elektriciteitsnet.

 • Zijn de zonnepanelen zichtbaar vanaf de weg?

  In de huidige schetsontwerpen zijn er twee gebieden met zonnepanelen, aan de kant van Nuenen en aan de kant van Eindhoven. Het is de bedoeling om de panelen aan het zicht te onttrekken door het plaatsen van heggen rondom de zonneweides.

 • Hoe komt het groenpark eruit te zien?

  Op dinsdag 7 juni vond een tweede informatiebijeenkomst plaats voor de klankbordgroep van Groenpark De Kleine Dommel. Hier werd het visiedocument met de schetsontwerpen gepresenteerd. Bekijk het hele document met de schetsontwerpen hier.

   

 • Wat wordt de oppervlakte van de zonnepanelen?

  Van de in totaal 36 hectare is circa 15 hectare bestemd voor het zonnepark. De overige grond is bestemd voor de natuur.

 • Wat is het verwachte vermogen van de zonnepanelen?

  Het verwachte vermogen van de zonnepanelen komt neer op ongeveer 20 MWp. De hoeveelheid elektriciteit die daarmee wordt opgewekt komt overeen met het gemiddelde jaargebruik van 5.750 Nederlandse huishoudens.

 • Hoe hoog worden de zonnepanelen?

  Er zijn twee gebieden met zonnepanelen. De zonnepanelen bij Nuenen krijgen een maximale hoogte van 2,5 meter. De hoogte van de panelen bij Eindhoven is wisselend van maximaal 1,5 tot maximaal 2,5 meter hoog. Bekijk hier de kaart.

 • Wat is de afstand van de zonnepanelen tot perceelgrenzen, wegen en tuinen van aanliggende woningen?

  Dat is nog niet bekend. Tijdens de detailengineering (de fase waarin alle praktische zaken aan bod komen) wordt duidelijk wat de afstand wordt. De afstand tussen zonnepanelen en perceelgrenzen is normaalgesproken minimaal vijf meter.

 • Wat is de levensduur van het zonnepark?

  De zonnepanelen van Groenpark De Kleine Dommel gaan 25 tot 30 jaar mee. Om ervoor te zorgen dat de zonnepanelen zo lang mogelijk meegaan, voeren we regelmatig onderhoud uit. Als we het zonnepark in de toekomst moeten afbreken, dan willen we de materialen zoveel mogelijk recyclen. In de 25-30 jaar kan het gebied verschralen en de biodiversiteit groeien.

 • Waarom ontwikkelen de familie en Vattenfall dit Groenpark?

  Het gebied rond de Kleine Dommel is al eeuwenlang in het beheer van de familie Rovers als agrarische grond. In de toekomst zal het moeilijker worden om een agrarische invulling aan deze grond te blijven geven, omdat de sector flink onder druk staat. De huidige generatie van de familie heeft ervoor gekozen om deze grond deels terug te geven aan de natuur en deels te gebruiken als zonneweide. Groenpark De Kleine Dommel wil daarmee de opwek van groene energie combineren met een recreatiefunctie én het verbeteren van de biodiversiteit.

  Vattenfall ondersteunt de familie Rovers bij dit project. De missie van Vattenfall is: fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie. Dit doen ze onder andere door meer duurzame energie op te wekken. Daarom investeren we fors in zonne-energie. De afgelopen jaren zijn de kosten van zonnepanelen aanzienlijk gedaald, waardoor zonne-energie tot de goedkoopste vormen van duurzame elektriciteitsopwekking behoort.
 • Heeft Vattenfall ervaring met het bouwen van zonneparken?

  In de afgelopen jaren installeerden we in ons land duizenden zonnepanelen. We bouwen grootschalige zonneparken en bieden zonnepanelen aan particulieren. Dit doen we in Nederland en de rest van Europa.

 • Wanneer start de bouw en hoe lang gaat dat duren?

  De initiatiefnemers zijn in 2022 bezig met de verdere uitwerking van het Groenpark. Daarbij betrekken zij omwonenden en andere geïnteresseerden. Daarna wordt duidelijk wat de specifieke plannen zijn en welke planning hieraan vastzit. Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. 

Ontwikkeling

 • Wat is de bedoeling van dit project?

  Het gebied rond De Kleine Dommel is al eeuwenlang in het beheer van de familie Rovers als agrarische grond. In de toekomst zal het moeilijker worden om een agrarische invulling aan deze grond te blijven geven, omdat de sector flink onder druk staat. De huidige generatie van de familie heeft ervoor gekozen om deze grond deels terug te geven aan de natuur en deels te gebruiken als zonneweide. Groenpark de Kleine Dommel wil daarmee de opwek van groene energie combineren met een recreatiefunctie én het verbeteren van de biodiversiteit. De specifieke invulling van het plangebied zal in 2022 verder worden uitgewerkt in samenspraak met de omgeving. 

 • Waarom wordt er gekozen voor zonnepanelen?

  Grond met een intensief agrarisch verleden die een natuurbestemming krijgt, is niet van de ene op de andere dag een natuurgebied met veel biodiversiteit. Hiervoor is eerst omvormingsbeheer (verschraling) nodig, waarbij de voedselrijke bouwgrond wordt afgegraven, zodat er ruimte komt voor nieuwe vegetatie. Vervolgens vindt er een herinrichting plaats, waarbij nieuwe vegetatie wordt aangeplant.

  Ook een zonneweide kan gebruikt worden in het proces van verschraling. Een zonnepark van Vattenfall gaat 25 tot 30 jaar mee. In die tijd kan het gebied verschralen en de biodiversiteit groeien.

 • Willen de initiatiefnemers gebruikmaken van subsidies?

  Voor duurzame projecten in Nederland is er de mogelijkheid voor het aanvragen van de SDE++-subsidie. In een later stadium kijken we of dit project ook in aanmerking hiervoor komt. De hoogte en voorwaarden van de SDE++-subsidie wijzigen jaarlijks.  

 • Waarom wil de familie dit doen?

  De familie Rovers beheert al sinds 1670 een stukje Dommeldal, in de gemeentes Nuenen en Eindhoven. De afgelopen jaren is de 36 hectare rondom De Kleine Dommel gebruikt als agrarisch gebied, beheerd in samenwerking met een lokale boer en tuinders. De familie wil graag op een duurzame manier gebruikmaken van het land.  Daarnaast zal het in de toekomst moeilijker worden om een agrarische invulling aan deze grond te blijven geven, omdat de sector flink onder druk staat. Vanwege het generaties lange bezit voelt de familie zich sterk en emotioneel verbonden met het land. Ze willen het dan ook behouden voor komende generaties én een gedeelte beschikbaar maken voor de lokale omgeving als recreatiegebied. Met het huidige plan combineert de familie natuur, recreatie en duurzame energieopwekking. Hoe het plan er precies uit gaat zien, wordt in 2022 verder onderzocht in samenspraak met de omgeving.   

   

 • Wie is Vattenfall Nederland?

  Tot 2019 heetten we Nuon. Inmiddels is onze naam Vattenfall. In Nederland, Zweden, Duitsland, Denemarken, Finland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Noorwegen werken we met 20.000 collega’s aan een duidelijk doel: fossielvrij leven binnen één generatie realiseren.

 • Wat gebeurt er als dit plan niet doorgaat?

  Dan blijft de situatie zoals deze nu is.

 • Kan het zonnepark wel aangesloten worden op het stroomnet gezien de capaciteit bij netbeheerders?

  Jazeker. Vattenfall heeft transportcapaciteit gekregen van Enexis. Dat doen ze alleen als zij denken dat er capaciteit is in het netwerk. Is dat niet het geval? Dan wordt de aansluiting niet goedgekeurd.

Natuur

 • Wat betekent dit plan voor het Elmpad?

  Het Elmpad is grond van de gemeente en blijft in het nieuwe groenpark toegankelijk.

 • Welke maatregelen nemen de initiatiefnemers om biodiversiteit te versterken en het gebied aantrekkelijker te maken voor dieren?

  Om de biodiversiteit te versterken, kunnen we een aantal zaken doen. Denk aan:

  • De Kleine Dommel de ruimte geven door de oevers natter te maken, zodat de grond daar moerassiger wordt.
  • Inzaaien van inheemse kruidenmengsels.
  • Aanbrengen van een ecologische verbinding tussen bestaande natuurgebieden.
  • Planten van bomen en struweel.
  • Plaatsen van bijenkasten.
  • Verschralen van de bodem, dit zorgt voor minder voedingsstoffen in de bodem waardoor de balans wordt hersteld. Daardoor krijgt bloeirijke vegetatie de kans om zich te ontwikkelen.

  In het gebied waar de natuur overloopt naar het gebied waar de zonnepanelen komen, wordt samen met het Natuurbeheerplan van de provincie Noord-Brabant een kruiden- en faunarijk grasland en vochtig hooiland gerealiseerd. Ook het aanleggen van poelen kunnen waardevol zijn. We zullen het conceptontwerp op dit onderdeel verder afstemmen met de provincie.

   

  Door onder meer het aanbrengen van beplanting en jaarrond vegetatie onder en rondom de zonnepanelen, wordt ook dit gebied aantrekkelijker voor diverse diersoorten.

 • Welke onderzoeken zijn uitgevoerd met betrekking tot de biodiversiteit?

  We toetsen de plannen aan de kaders van de Wet Natuurbescherming. Daarnaast heeft Eelerwoude (adviesbureau) inzichtelijk gemaakt welke kansen er in het gebied liggen om de biodiversiteit te versterken.

Effecten

 • Worden woningen grenzend aan de zonneweide minder waard?

  Planschade ontstaat als een huis minder waard wordt als gevolg van een wijziging van een bestemmings- of inpassingsplan. Als uit planschadeonderzoek blijkt dat daar sprake van is, zullen we een vergoeding uitkeren.

 • Zorgen de panelen voor toename van geluidservaring door treinverkeer?

  Het is nog te vroeg om hier iets over te kunnen zeggen. Tijdens een eventuele volgende fase (voorbereiden van vergunningsaanvraag) is het onderwerp geluid een belangrijk deel van de ruimtelijke onderbouwing. Die onderbouwing is nodig bij het aanvragen van vergunningen.

  We gaan onderzoeken of het zonnepark effect heeft op omgevingsgeluid en of we met het project geluid van de trein kunnen weren. Bijvoorbeeld door de eerste rij zonnepanelen naast de spoorlijn in een hoek van 90 graden te plaatsen.

 • Komt er verlichting op of rondom de zonneweide?

  Als het zonnepark operationeel is, zal er weinig tot geen verlichting aanwezig zijn. Alleen bij transformatorstations of camera’s, zodat de camera getriggerd wordt of als er werk uitgevoerd moet worden bij de transformatorstations. Dit is incidenteel.

Meedoen vanuit de omgeving

 • Op welke manier houden we rekening met de omgeving?

  Een zorgvuldig ontwikkeld project met voldoende draagvlak bij de omgeving is voor de familie en Vattenfall belangrijk. In 2022 zullen we de omgeving daarom betrekken tijdens de ontwikkeling van de plannen. Gedurende het proces organiseren we verschillende bijeenkomsten met de klankbordgroep om het ontwerp te bespreken. De verdere omgeving informeren we via informatiebijeenkomsten, de website and de nieuwsbrief. Daarnaast ontwikkelt Vattenfall zonneparken volgens de gedragscodeZon op Landvan brancheorganisatie Holland Solar.

 • Op welke manier profiteert de omgeving van het Groenpark?

  De familie Rovers en Vattenfall geven Groenpark De Kleine Dommel in overleg met de omgeving vorm. Onderdeel hiervan is ook de mogelijkheid voor het financieelparticiperen in het Groenpark als individu of via een lokale energiecoöperatie of via het afnemen van groene stroom van het Groenpark. Tijdens gesprekken met de omgeving en de klankbordgroep kijken we waar de meeste behoefte aan is. Zo bestaan er meerdere mogelijkheden waarop het Groenpark kan bijdragen aanverduurzaming van de buurt/omgeving. Hiervoor zijn we ook in gesprek met Energiecoöperatie Morgen Groene Energie. Het is dus nu nog niet concreet hoe definanciële participatie er uitziet voor Groenpark. In de loop van 2022 zal dit verder vorm krijgen. Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het laatste nieuws hierover.

Staat uw vraag niet in de lijst? Stel deze via het contactformulier.

 • Hidden
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.


Over de initiatiefnemers en ondersteuner

De familie Rovers beheert al sinds 1670 een agrarisch natuurgebied rondom De Kleine Dommel in de gemeentes Nuenen en Eindhoven. Energieleverancier Vattenfall wil fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk maken. Daarom investeren ze fors in het opwekken van duurzame energie. Zo werken ze aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.